Podstawy tworzenia specyfikacji materiałowych (BOM) w SAP cz.I

Specyfikację materiałową (ang. Bill of  Material; BOM) tworzymy w systemie SAP w transakcji CS01. W tej transakcji mamy możliwość postąpić na dwa sposoby: możemy tworzyć BOM od podstaw, ręcznie wpisując wszystkie dane wchodzące w jego skład (nazwa materiału, surowca, ilość, jednostka miary, etc), możemy też, np. w sytuacji gdy wszystkie dane nowo tworzonego materiału są podobne do już utworzonego w systemie, skorzystać z opcji kopiowania. W przykładzie poniżej skorzystamy właśnie z opcji kopiowania z innego materiału. W obu przypadkach należy pamiętać o tym, że konieczne jest utworzenie i dokładne opracowanie danych podstawowych materiału (ang. material master data) , półproduktu, czy też surowca.
Ścieżka w menu SAP do transakcji CS01 wygląda następująco: Logistics → Production → Master Data → Bills of Material→ Bill of Material→ Material BOM→ Create
T-code: CS01
Material : TABLET_PK1 (materiał wcześniej utworzony w systemie; np. w transakcji MM01)
Plant: 1000
BOM usage : 1(Production)

Po zatwierdzeniu (ENTER), widzimy na następnym ekranie komponenty wchodzące w skład BOM materiału, z którego kopiujemy dane. Należy zaznaczyć każdą linię z komponentami, a następnie kliknąć w ikonkę „copy”.

Na kolejnym ekranie widzimy poszczególne komponenty, ale jako materiał przypisany jest już ten produkt, dla którego tworzymy BOM. Jeżeli ekran po skopiowaniu składników wygląda tak jak poniżej, to wtedy możemy zapisać BOM.

Zmiana specyfikacji materiałowej (BOM); (transakcja CS02)
Do zmiany BOM-u używamy transakcji CS02. Gdybyśmy chcieli tylko przeglądnąć składniki BOM możemy wtedy użyć do tego transakcji CS03. Natomiast w transakcji CS02 mamy możliwość zmiany danych (np. komponentu w BOM) na inne.
Ścieżka w menu SAP do transakcji CS02 wygląda następująco: Logistics → Production → Master Data → Bills of Material→ Bill of Material→ Material BOM→ Change
Ekran początkowy transakcji CS02 wygląda prawie identycznie jak w transakcji CS01. Wpisujemy na nim też bardzo podobne dane, takie jak nazwa materiału, oznaczenie zakładu, czy też wykorzystanie.

Po przejściu do kolejnego ekranu (ENTER lub ikonka „item”), zobaczymy wszystkie komponenty wchodzące w skład BOM. Ekran powinien wyglądać identycznie jak analogiczny ekran w transakcji CS01 przed zapisaniem BOM.

W tym momencie mamy możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, możemy np. zmienić komponenty wchodzące w skład BOM. W naszym przykładzie zmienimy komponenty wchodzące w skład produktu na inne. Po wpisaniu nowych komponentów, zapisujemy nasz zmodyfikowany BOM identycznie jak w transakcji CS01.

  Grupowa specyfikacja materiałowa
Grupowa specyfikacja materiałowa jest tworzona w tej samej transakcji (CS01), co specyfikacja materiałowa tworzona dla konkretnego materiału w konkretnym zakładzie. System SAP w grupowej specyfikacji materiałowej daje możliwość jednoczesnego sterowania zmianami w BOM dla materiału, w więcej niż jednym zakładzie /fabryce. Narzędzie takie może być przydatne np. w fazie tworzenia i projektowania produktu w firmie, przed dopuszczeniem go do produkcji. Różnica przy pracy z transakcją CS01 polega na tym, że na ekranie początkowym transakcji CS01 nie wpisujemy oznaczenia konkretnego zakładu, ale tylko nazwę materiału i wykorzystanie. Po wpisaniu tych danych i zatwierdzeniu (ENTER), pojawi sie na ekranie ostrzeżenie o tym, że tworzona jest grupowa specyfikacja. Możliwe jest tworzenie grupowej specyfikacji materiałowej poprzez ręczne wpisywanie danych, można też skopiować BOM z innego materiału i zapisać jako grupowy. Przy tworzeniu grupowego BOM należy pamiętać, że nasz materiał musi mieć utworzone dane podstawowe, tak dla materiału jak i dla komponentów wchodzących w jego skład, w każdym z zakładów dla których będzie użyte narzędzie grupowego BOM-u.

Po przejściu do następnego ekranu transakcji, wpisujemy dane potrzebne do utworzenia grupowego BOM dla materiału ( w przykładzie wpisywane ręcznie, a nie kopiowane).  Składniki BOM muszą mieć utworzone dane podstawowe materiału. Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych operacji możemy zapisać nasz grupowy BOM.

Przypisanie zakładu do grupowego BOM.
Po wcześniejszym utworzeniu grupowego BOM możemy przypisać go do materiału w określonych zakładach. Ważne jest, aby pamiętać o kilku rzeczach.  Po pierwsze, jeżeli tworzymy grupowy BOM, a później go modyfikujemy, to zmiany będą dotyczyć materiału w każdym z zakładów. Po trzecie, jeżeli w jakimś zakładzie (w moim opracowaniu np. w plant 1000) stworzymy nowy materiał i utworzymy dla niego BOM poprzez kopiowanie z grupowego BOM, to późniejsze modyfikacje w grupowym BOM nie będą tego materiału dotyczyły. W systemie SAP czym innym jest przypisanie materiału do grupowego BOM, a czym innym kopiowanie BOM z wcześniej utworzonego grupowego BOM-u.
W SAP przypisanie materiału w określonym zakładzie do grupowej specyfikacji materiałowej, wykonujemy w transakcji CS07 ( CS08- zmiana przypisania). Ścieżka w menu SAP do transakcji CS07 wygląda następująco: Logistics → Production → Master Data → Bills of Material→ Bill of Material→ Material BOM→ Plant Assignment → Create
Na ekranie początkowym transakcji wpisujemy nazwę materiału, wykorzystanie BOM, oraz oznaczenie zakładu w którym przypisujemy grupowy BOM do materiału.

Po zatwierdzeniu (ENTER), przechodzimy do kolejnego ekranu transakcji CS07. Na tym ekranie możemy przypisać grupową specyfikację materiałową do materiału w określonych zakładach. W odpowiednim polu wpisujemy nazwę materiału i oznaczenie zakładu (ang. plant). Każde kolejne przypisanie wykonujemy poprzez wybór przycisku „new assignments” u góry ekranu i wpisanie nazwy materiału oraz oznaczenia zakładu.

Po wykonaniu wszystkich przypisań możemy sprawdzić (przycisk „all assignments to BOM”), czy do grupowego BOM zostały przypisane wszystkie materiały jakie chcieliśmy przypisać. Przykładowy ekran przy takim sprawdzaniu, może wyglądać tak jak poniżej.

Po sprawdzeniu prawidłowości wszystkich wykonanych  przypisań możemy je zapisać.

Sprawdzanie przypisań do grupowej specyfikacji materiałowej
Jeżeli chcemy sprawdzić nasze przypisania po uprzednim ich zapisaniu możemy to wykonać w transakcji CS09. Na ekranie początkowym transakcji wpisujemy nazwę materiału, oraz wykorzystanie,

a na kolejnym ekranie przycisk „all assignments to BOM”. Możemy wtedy zobaczyć czy wszystkie przypisania zostały wykonane tak jak chcieliśmy. Ekran będzie wyglądał identycznie jak analogiczny ekran w transakcji CS07, przed zapisaniem przypisań.

Jeżeli chcemy wykonać modyfikacje wcześniej wykonanych przypisań do grupowego BOM dla materiału, to wykonujemy je w transakcji CS08, postępując analogicznie do wcześniej opisanych kroków w transakcji CS07.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.