REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Polska Grupa Użytkowników SAP

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Polska Grupa Użytkowników SAP. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Katowicka 81c/15, 61-131 Poznań.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk między użytkownikami oraz konsultantami systemów SAP w Polsce,
  2. Stworzenie jednolitego forum i wspólnej reprezentacji użytkowników, klientów i konsultantów SAP w Polsce,
  3. Współpraca z SAP Polska sp. z o.o. w zakresie rozwoju oprogramowania zgodnie z potrzebami polskich klientów i użytkowników systemów SAP.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Nieodpłatną pracę członków stowarzyszenia,
  2. Budowanie sieci kontaktów między użytkownikami i konsultantami systemów SAP w Polsce,
  3. Wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między użytkownikami oraz konsultantami systemów SAP w Polsce,
  4. Współpracę z SAP Polska sp. z o.o. w zakresie rozwoju oprogramowania zgodnie z potrzebami polskich klientów i użytkowników systemów SAP.
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonują władze Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek ma prawo:
  1. Udziału w pracach Stowarzyszenia,
  2. Udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 11. Członek obowiązany jest do:
  1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  2. Udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Niewywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia,
  2. Wniosku członka przestawionemu władzom Stowarzyszenia.
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na piśmie odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 17. W przypadku obecności na Zebraniu Członków Stowarzyszenia mniej niż połowy osób uprawnionych do głosowania Przedstawiciel zarządza głosowanie uchwał drogą e-mailową.
 18. W sprawach określonych w par. 20 pkt. 5-10 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 20. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  2. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
  3. przyjmowanie i odwoływanie członków,
  4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  5. uchwalanie zmian regulaminu,
  6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 21. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Zebrania Członków.
 24. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn,
  4. zbiórek publicznych,
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.